ក្រុមហ៊ុនហេបអ៊ីអាយវ៉ាយធីងធីងខូអិលធីឌី។

បទពិសោធន៍ផលិត ២៤ ឆ្នាំ

ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

សមត្ថភាពផលិតកម្ម

វាត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៦។ ផលិតផលសំខាន់របស់យើងគឺជាមួកនិងអំបោះផ្សេងៗគ្នា។ ជាមួយនឹងការពង្រីកអាជីវកម្មយើងបានបង្កើតរោងចក្រផលិតមួកចំនួន ៣ និងរោងចក្រអំបោះចំនួន ៣ ។

DSC02415

DSC02415

DSC02415

DSC02415

DSC02415

DSC02415

DSC02415

DSC02415

DSC02415

DSC02415

DSC02415

DSC02415